sigle proiect
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Reglementari

Elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat pot beneficia de burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat.

Acordarea burselor menționate reprezintă o formă de sprijin material, vizând atât protecţia socială, cât şi stimularea elevilor care obţin rezultate foarte bune la învăţătură şi disciplină.

Bursele se acordă din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale de care aparțin unitățile de învățământ preuniversitar, potrivit prevederilor art.105 alin.(2) din Legea educației naționale nr.1/2011. Bursele se acordă în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie.

Cuantumul unei burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat și numărul acestora se stabilesc anual prin hotărâre a consiliului local, respectiv a consiliului județean /consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București.

Bursele se acordă in fiecare an şcolar, pe perioada cursurilor şcolare, inclusiv pe timpul pregătirii şi susţinerii examenului de bacalaureat, examenului de certificare a calificării profesionale şi pe perioada pregătirii practice.

Un elev nu poate primi două burse simultan, dar are dreptul să opteze pentru cea cu valoare mai mare sau care se acordă pentru o mai mare perioadă de timp. Prin excepţie, elevii care beneficiază de burse de studiu pot primi şi burse de performanţă sau burse de merit. Elevii care au dreptul să primească atât bursa de performanţă, cât şi bursa de merit, trebuie sa opteze pentru una din acestea, putând sa o aleagă pe cea cu valoare mai mare sau acordată pentru o perioadă de timp mai mare.

Bursele de ajutor social se acordă si pe perioada vacanțelor școlare în următoarele situații:

a) elevilor care au promovat anul școlar sau celor care la sfârșitul anului școlar sunt corigenți la o singură disciplină de învățământ și au media anuală 10 la purtare;

b) absolventilor învățământului gimnazial care fac dovada că au fost admişi în liceu/învățământ profesional, cursuri cu frecvenţă, într-o unitate de învățământ preuniversitar de stat;

c) elevilor declarați repetenti din motive medicale, dovedite prin documente medicale.

Criteriile specifice de acordare a burselor de performanță, a burselor de merit, a burselor de studiu şi a celor de ajutor social se stabilesc anual în consiliile de administrație ale unitaților de învățământ, în limitele fondurilor repartizate şi în raport cu integralitatea efectuarii de către elevi a activităților şcolare. Nu pot constitui criterii de acordare/neacordare a burselor: religia, rasa, sexul, apartenența politică a elevului sau a familiei acestuia, apartenența la organizații legal constituite, studiile efectuate în străinătate, precum și accesul la burse din alte surse.