sigle proiect
logo
logo
logo
logo
logo
logo

„Bursa profesională“

„Bursa profesională“ se acordă tuturor elevilor care frecventează învăţământul profesional şi constă într-un sprijin financiar lunar de 200 lei, al cărui cuantum poate fi modificat anual prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Educaţiei Naționale. 

 „Bursa profesională“ se acordă în fiecare an şcolar, pe perioada cursurilor şcolare, a pregătirii practice şi pe timpul pregătirii şi susţinerii examenului de certificare a calificării profesionale.

Elevii declaraţi repetenţi nu beneficiază de „Bursa profesională“ pentru anii de studiu pe care îi repetă. Se exceptează de la această prevedere cazurile de prelungire a studiilor din motive medicale.

„Bursa profesională“ se acordă pe bază de cerere, formulată de elevul major ori de părintele sau persoana care exercită autoritatea părintească pentru elevul minor. Cererea de acordare a „Bursei profesionale“ se înregistrează pentru fiecare an şcolar, în perioada 15-25 septembrie, la unitatea de învăţământ la care elevul este înscris.

Elevii din învãțãmântul profesional nu pot beneficia simultan de „Bursa profesionalã“ și de sprijinul financiar ce se acordã elevilor în cadrul Programului național de protecție socialã „Bani de liceu“, prevãzut în Hotãrârea Guvernului nr.1.488/2004 privind aprobarea criteriilor și a cuantumului sprijinului financiar ce se acordã elevilor în cadrul Programului național de protecție socialã „Bani de liceu“, cu modificãrile și completãrile ulterioare.

„Bursa profesionalã“ nu se acordã pe o perioadã de o lunã dacã elevul înregistreazã mai mult de 10 absențe nemotivate în luna precedent.  „Bursa profesionalã“ nu se acordã pe o perioadã de 3 luni în cazul în care elevul a comis abateri disciplinare grave, care conduc la scãderea notei la purtare sub 7, potrivit Regulamentului de organizare și funcționare a unitãților de învãțãmânt preuniversitar, sau dacã elevul înregistreazã cel puțin 20 de absențe nemotivate din totalul orelor de studiu ori cel puțin 20% din totalul orelor la o singurã disciplinã de studiu/un singur modul, cumulate pe an școlar. „Bursa profesionalã“ nu se acordã pe o perioadã de 6 luni dacã elevul înregistreazã cel puțin 40 de absențe nemotivate din totalul orelor de studiu sau cel puțin 30% din totalul orelor la o singurã disciplinã de studiu/un singur modul, cumulate pe an școlar. Prevederile se aplicã, începând cu luna urmãtoare constatãrii situațiilor susmenționate, pe o lunã, 3 luni sau 6 luni calendaristice consecutive din timpul anului școlar, respectiv din anul școlar urmãtor, dupã caz. Acordarea „Bursei profesionale“ înceteazã la pierderea calitãții de elev, conform prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a unitãților de învãțãmânt preuniversitar.